Informasoft® Human Resources Management System is a TÜBİTAK (Scientific and Technological Research Council of Turkey) funded software that is designed to make the HR activities of your organization easier and helps you keep your team united and motivated.

Bilgiden Dönüşüme

Powered by HR Professional

Endüstrileşmenin ve teknolojik değişmelerin ortaya çıkardığı yeni ihtiyaçlar işletmelerin kendilerini yenilemelerini, yeni çalışma ve üretim teknikleri kabul etmelerini, çağdaş işletme ve personel ilkeleri uygulamalarını zorunlu kılmıştır.

Teknolojik ve bilimsel gelişmeler ve ilerlemeler sonucu görülmekte olan işlerin biçim nitelik, nicelik yönünden önemli değişmelere uğraması, yeni iş ve çalışma alanlarının ortaya çıkmasına, bu alanlarda değişik nitelikte personele gereksinim duyulmasına neden olmuştur.

Bunun yanında işletmeler, eldeki personeli değişen çevresel koşullara uyumlu kılabilmek için büyük çaba sarf etmişlerdir. Çağdaş yönetim ve çağdaş yönetici kavramları bu nedenle büyük bir önem kazanmıştır.

İnsancıl ilişkiler akımına bağlı olarak, kurumların toplumsal ve endüstriyel psikolojiyi göz önünde bulundurması ve uygulaması eğilimi giderek artmıştır. Bunun sonucunda insan kaynakları yönetimi, mekanik ve rutin yönlerinden çok; dinamik ve yaratıcı yönlerine ağırlık verilen, toplumun her kesiminden insanın yaşamına yön ve biçim veren kapsamlı bir yönetsel etkinlik alanı olarak algılamıştır.

Geçmişten Günümüze

Geçmişten günümüze İnsan Kaynakları Yönetim Sisteminde kullanılan yöntemler farklılık göstermektedir: Geçmiş yıllarda kullanılan İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi'nde, kişilere ait hassas bilgileri barındırırken hem sosyal bir ağ da oluşturan mimarisi açık, esnek ve entegre bulut (cloud) hizmetlerini veren bir sistem bulunmamaktadır. Devamı...

Informasoft® seçme yerleştirme, işe alım, sicil yönetimi, bordro, performans ve diğer gizli süreçlerinizi merkezi hale getirir. Gerekli olan değişikliklerin personel tarafından self-service olarak yapılmasına ve izin takibi, masraf takibi gibi süreçlerin otomatikleştirilmesine olanak verir.

Explore the Interface

Seçme Yerleştirme ve CV Ayrıştırma (Resume Parser)

Bu modülde firma yöneticilerinin ihtiyaç duyduğu personel ile ilgili pozisyon tanımı yapılır. Adayların şirket içinden ve dışından bu pozisyona online olarak başvurmaları mümkündür. Ayrıca başvurular yetki sahibi kullanıcılar tarafından da manuel kaydedilebilir. Özgeçmişler, ayrıştırma (parse) teknolojisi ile otomatik olarak profil kaydına dönüştürülebilmektedir. Devamı...

Powered by HR Professional

Teknik Olarak Resume Parsing

CV içerisinde lineer metin şeklinde olmayan farklı ekran yerleşimleri uygulanmış olsa dahi, sistem metni sıralı düz metin haline getirmektedir. Örneğin; çerçevesiz değişik alanlarda kutular içinde metin barındıran, resim ve metinlerin farklı kutularda hizalandırıldığı veya sol kutuda etiketler sağ kutuda metinlerin yer aldığı, sayfa, header ve footerlar içinde bilgilerin yer aldığı dokümanlar sayılabilir karmaşık yapılardır. Devamı...

Explore the Interface

Seçme Yerleştirme Süreci Aksiyonları

Seçme yerleştirme modülünde aday ile yapılan görüşmeler aksiyonlar şeklinde yazılabilmelidir. Örneğin, telefon, toplantı, ücret teklifi, değerlendirme, sınav gibi aksiyonlar ve bunların sonuçları kaydedilebilmektedir. Bu aksiyonlardan bir tanesi de işe alımdır, bu işlem bizi ONBOARDING ekranına yöneltecektir.

Explore the Interface

Organizasyon Yönetimi

Organizasyon şeması çalışanların bağlı bulunduğu şirket işyeri, ünite, departman, bölüm, birim olmak üzere tüm alanların tanımlandığı alandır. Bu sayede bölüm, birim, departman ve daha alt seviyelere kadar personelin bağlı olduğu kısım dinamik bir şekilde tanımlanabilmektedir. Sınırsız sayıda organizasyon senaryoları oluşturulabilir ve kaydedilebilir. Devamı...

Explore the Interface

Sicil Yönetimi ve Bordro

Sicil, çalışan personellerin tüm özlük bilgilerinin, doküman, ücret, zimmet, uyarı/ödül, savunma, işten çıkış, masraf merkezi, banka bilgisi, avans taleplerinin tutulduğu yetkili yöneticiler tarafından düzenlenebildiği, raporlanabildiği alandır. Yapılan değişiklikler tarihçe alanında tutulur. Gerekli hassas bilgiler şifrelenerek veri tabanına kaydedilmektedir. Devamı...

Explore the Interface

Kullanıcı Yetkilendirme, Dil Yönetimi ve Roller

Informasoft® sistemi içerisindeki her bir aksiyon rollere bağlanmıştır. Aksiyon rol yetki tablosu oluşturulmuş, gelen request’lere göre yetki tanımlaması verilmiştir. Admin kullanıcılar sistemdeki alt modüllere kullanıcı yetkilerini vermek için, birden çok rol ataması yapabilmekte ayrıca her bir rol, son kullanıcının yetki düzeyine ve gelen requestlere göre yapılandırılabilmektedir. Devamı...

Explore the Interface

Vardiya, Mesai, İzin, Zaman Yönetim Sistemleri

Personelin mesai ve izin yönetiminin kâğıt ve e-mail ortamında yapılması, yöneticilerin çakışan izinleri ve önceden yapılan kullanımları dikkate almasını zorlaştırmaktadır. Birden fazla iş yeri olan firmaların farklı vardiyaları yönetmesi karmaşık bir süreçtir. Informasoft®'un amacı çalışanların vardiyalarını, mesailerini, fazla mesailerini, izin, hastalık gibi yokluk hallerini en hızlı şekilde takip etmektir. Devamı...

Explore the Interface

İşe Alma ve İşten Çıkartma

Personelin işe alım işlemlerinin hızlıca yapılabilmesi için gerek OCR modülü kullanılarak gerekse manuel olarak sicil oluşturulabilir. Eğer işe alınacak personel hali hazırda aday havuzunda ise profil üzerindeki aksiyonlardan “işe al” aksiyonu ve CV bilgileri ile otomatik olarak sicil oluşturulur. Devamı...

Explore the Interface

Eğitim Yönetim Sistemi

Eğitim Yönetimi bölümünde; eğitim kurumları, eğitimciler, eğitim yerleri, eğitim maliyetleri gibi tanımlamalar yapıldıktan sonra personelin gelişim planına göre alması gereken eğitimler ile ilgili müfredat oluşturulur. Personel ek eğitim talep edebileceği gibi yöneticiler de eğitim ataması yapabilirler. Devamı...

Explore the Interface

Performans Yönetim Sistemi

Performans yönetim sistemi, şirketin hedeflerine ulaşması için tutarlı ve organizasyon ile uyumlu değerlendirme süreçleri ortaya koymasını sağlar. Personelin yetkinliklerinin belirlenmesi ve bu yetkinliklere paralel hedefler oluşturulması temel alınmıştır. Yeteneklerin gelişimi için personel ile yöneticiler arasında sürekli bir bağ kurularak, personelin sürekli hedefleri konusunda ne aşamada olduğunun belirlenmesi sağlanmıştır. Devamı...